ขอความกรุณากรอก IEP Online ในระบบ

แจ้งกรอกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม IEP Online
ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 เพื่อนำมาพิจารณาในการจัดสรรคูปองการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา 256 ให้แล้วเสร็จ เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำส่งเอกสารมายังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
*หากไม่ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาระบบจะปิด