ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดสื่อ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การดำเนินการส่อต่อโรงเรียนสถานฝึกอาชีพ และชุมชนให้คนพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานการจัดตั้งศูนย์การศึกษาประจำหวัดแม่ฮ่องสอนและได้คำสั่งแต่งตั้งให้นายอุดม ไชยมงคล อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓
♦ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับอนุเคราะห์จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนอนุญาตให้ใช้ห้องปกครองเป็นสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนชั่วคราว
♦ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซ่อมแซมศาลากาญจนาภิเษกของโรงงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ใช้ดำเนินงานในระยะแรกเริ่ม เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔
♦ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๑,๐๖๒,๓๘๗ บาท ก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร ชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๘ เมตร ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ๗ ไร่ ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน เพื่อปลูกสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
♦ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒,๑๗๒,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
♦ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นายเอนก ไชยวงค์ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ จนถึง ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
♦ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๑๙,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรือนพยาบาล
♦ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สร้างห้องสมุดและห้องซ่อมบำรุง
♦ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นายพิพัฒน์ อารี ครูค.ศ.๑ ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๙
♦ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๗๗๒,๗๐๐ บาท สร้างอาคารเรือนนอนครู (แฟลต ๘ ยูนิต)
♦ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นางอัมไพ อุตตาธรรม ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐
♦ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ จนถึง ปัจจุบัน

บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

บทบาทที่ 1 จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

บทบาทที่ 2 พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

บทบาทที่ 3 จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

บทบาทที่ 4 จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ (Transitional Services)

บทบาทที่ 5 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา

บทบาทที่ 6 เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ

บทบาทที่ 7 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด

บทบาทที่ 8 ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย