วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ขอขอบพระคุณ นายทรงวิทย์ เชื่อมสกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้โอกาสมาเลี้ยงผลไม้ ขนม นม ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน