เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ขอขอบพระคุณ พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ปาณิกบุตร ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 17 พร้อมด้วยคณะ ได้ให้โอกาสมาเลี้ยงอาหารกลางวัน ผลไม้ ขนม นม และบริจาคเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน มามอบให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน