วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายเอนก ไชยวงค์ ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 พร้อมด้วยคณะ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานบริการอาหารกลางวันและการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนการอพยพในสถานการณ์อัคคีภัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับ ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบริการอาหารกลางวันของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน