อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและผู้ให้บริการสอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เด็กพิการเรียนร่วม และเรียนรวม ตามกฎกระทรวง ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิทยากรร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและผู้ให้บริการสอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เด็กพิการเรียนร่วม และเรียนรวม ตามกฎกระทรวง ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน