ขยายผลการอบรม การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER

ขยายผลการอบรม การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER Facebook Twitter Youtube วันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมขยายผลการอบรม การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำข้อมูลนักเรียนพิการรายบุคคล …

ประกาศ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ศกศ.มส. ประกาศ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Facebook Twitter Youtube ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศกศ.มส ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2564

ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2564 Facebook Twitter Youtube วันที่ 9 ธันวาม 2564 ผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อม รองผู้อำนวยการบังอร อนุโลม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2564 …

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ Facebook Twitter Youtube วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล …

ร่วมสานฝันวันเด็กสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ร่วมสานฝันวันเด็กสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเรียนเชิญผู้มีจิตเมตตา ร่วมสานฝันวันเด็กสำหรับเด็กพิเศษ โดยการสนับสนุน ทุนการศึกษา ของขวัญ ของรางวัล มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค สำหรับนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กพิเศษ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ที่ 8 …

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน Facebook Twitter Youtube วันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนพิการ และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กพิการ ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน” ประจำปีการศึกษา 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน” ประจำปีการศึกษา 2564 Facebook Twitter Youtube วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน” ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ …

ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นเสี่ยงตามที่ระบุในประกาศของศูนย์ฯ ให้ปรับเปลี่ยนการรับบริการแบบ On-site เป็น On -hand ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พ.ย. เป็นต้นไป

ศกศ.มส. เปิดรับสมัครนักเรียนพิการทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2564

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครนักเรียนพิการทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครนักเรียนพิการทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2564 ตลอดปีการศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการสแกนที่คิวอาร์โค้ดเพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร หรือสมัครด้วยตนเองในเวลาราชการ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่053-061263 / 053-061075 / …

กิจกรรมลอยกระทง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง Facebook Twitter Youtube วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2564 และทำบุญตั้งศาลตายาย ประจำศูนย์ฯโดยกิจกรรมลอยกระทงนั้นได้ฝึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำ และเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรียน …