ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นำโดย นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะครู ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเกรียงไกร …

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2564

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการพร้อมด้วยนางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงาน ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ อัตราจ้าง จ้างเหมาบริการ และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา …

“สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2564

“สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

“องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2564

“องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประเมินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการปรับบ้านเป็นโรงเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการปรับบ้านเป็นโรงเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมอบรมกิจกรรมโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนในสถานการณ์ COVID – …

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 17-18 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมตามโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 …

นิเทศติดตามการใช้สมุดบันทึกคัดกรองสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564

นิเทศติดตามการใช้สมุดบันทึกคัดกรองสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ที่มาตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการใช้สมุดบันทึกการคัดกรองสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศกศ.มส. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ วัตถุประสงค์เพื่อหาทุนในการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก่เด็กพิการ โดยจะนำรายได้ทั้งหมดสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ การเตรียมความพร้อม การพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต และการฝึกอาชีพให้แก่เด็กพิการ พัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ให้แก่เด็กพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ …

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิคุณพุ่มเป็นฝ่ายประสานงานในการดำเนินการมอบทุนการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงประธานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยจัดสรรให้ทุนการศึกษาแก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 143 …

กิจกรรมจิตอาสารวมใจเพื่อคนทั้งมวล

กิจกรรมจิตอาสารวมใจเพื่อคนทั้งมวล ประจำปี 2564 วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมจิตอาสารวมใจ เพื่อคนทั้งมวล มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็น ให้แก่นักเรียนพิการ ภายใต้โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ …