งานประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวสาร/ประกาศ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รายเอียดเพิ่มเติม>>มาตรฐานการศึกษาศูนย์
.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วีดีโอแนะนำสถานศึกษาปลอดภัย

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2561-2563)