ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย …

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชีนีแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชีนีแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานอาชีพ สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชีนีแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยมีท่านผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ดูแลนักเรียน บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีทักษะทางอาชีพสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ …

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนให้ความอนุเคราะเข้ามาปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนให้ความอนุเคราะเข้ามาปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ความอนุเคราะห์จากนายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเจ้าหน้าที่พัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 2 ท่าน เข้ามาปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณโรงอาหารให้มีความปลอดภัยสามารถใช้การได้ และยกเครื่องเล่นสนามไปซ่อมบำรุง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ในนามของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน …

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)”

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)” วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ …

ศกศ.มส.ให้คำปรึกษา ประเมินพัฒนาการและแนะนำแนวทางการจัดการศึกษา

ศกศ.มส.ให้คำปรึกษา ประเมินพัฒนาการและแนะนำแนวทางการจัดการศึกษา วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสุจฑินันท์ สุวรรณบุษย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ได้นำนักเรียนรับบริการให้คำปรึกษา ประเมินพัฒนาการและแนะนำแนวทางการจัดการศึกษา โดยมีบุคลากรผูรับผิดชอบงานช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม, งานให้คำปรึกษา …

ศกศ.มส.ร่วมกิจกรรมประเพณีปอยอ่องจ๊อด ณ วัดปางหมู

ศกศ.มส. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนื่องในวันประเพณีปอยอ่องจ๊อด วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด ได้นำนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนื่องในวันประเพณีปอยอ่องจ๊อด หรือหรือปอยก๋อยจ๊อด ซึ่งเป็นประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะของชาวไทใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประเพณีดับไฟเทียน ปิดเทศกาลออกพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ …

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณเจริญจิตต์ ณ สงขลา พร้อมครอบครัว ,น้องจีน่า พร้อมครอบครัวที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ในนามของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขออำนาจบุญกุศลในการกระทำครั้งนี้ จงปกปัก รักษา …

ศกศ.มส. จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565

ศกศ.มส. จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณี กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยฝึกให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ พร้อมกับเปิดเวทีให้นักเรียนได้โชว์ความสามารถในการประกวดหนูน้อยนพมาศ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรียน ร่วมสืบสานอนุรักษณ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปรูปกิจกรรมเพิ่มเติม …

ศกศ.มส.ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดปางหมู

ศกศ.มส. ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปางหมู วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศกศ.มส. จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day”

ศกศ.มส. จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day” วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. “Big …