ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ปี2561

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อแจ้งความคืบหน้าทบทวนภาระงาน กำหนดแนวทางปฏิบัติภาระงานในเดือน สิงหาคม และขยายผลการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สร้างสรรค์เด็กดีสู่สังคม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน