สื่อการเรียนการสอน ห้องพุดตาน เรื่อง การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อส่วนบน
♦ เพื่อสร้างความรู้กับความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในเรื่องการฟื้นสมรรถภาพเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ และเด็กพิการที่มีความพิการรุนแรง