ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดทำแผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้เหมาะสมกับเด็กพิการแต่ล่ะบุคคล ณ ห้องสมุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน