ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2564 และทำบุญตั้งศาลตายาย ประจำศูนย์ฯโดยกิจกรรมลอยกระทงนั้นได้ฝึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำ และเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรียน ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.