ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2564 และทำบุญตั้งศาลตายาย ประจำศูนย์ฯโดยกิจกรรมลอยกระทงนั้นได้ฝึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำ และเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรียน ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป