ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564 รับสมัครระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือหน่วยบริการ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ